Katalog Firm
Katalog Branżowy Firm Powiększ i wybierz region woj. zachodniopomorskie woj. mazowieckie woj. pomorskie woj. lubuskie woj. dolnośląskie woj. wielkopolskie woj. kujawsko-pomorskie woj. łódzkie Powiększ i wybierz region

Informujemy, że stara wersja platformy Katalog Branżowy Firm (kbf.pl) będzie wkrótce wyłączona. Prosimy o rejestrację firmy na nowej platformie goandget.eu

Wyszukiwarka:
Katalog firm   Dodaj firmę   Reklama   Kupno i Sprzedaż       Praca       Ogłoszenia drobne   e-pr@sa  
Regulamin KBF  

I. Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu internetowego kbf.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.kbf.pl. oraz wszelkie inne informacje
o charakterze porządkowym.

II. Postanowienia ogólne i definicje

Katalog Branżowy Firm - kbf.pl jest internetowym serwisem informacyjno-promocyjnym przeznaczonym dla wszystkich podmiotów gospodarczych oraz instytucji i stowarzyszeń. Serwis umożliwia dokonanie prezentacji internetowej oraz wymianę informacji.

Klient / Użytkownik : osoba prawna, fizyczna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłała go do Dostawcy.

Dostawca / Administrator : Firma: ALFAART LTD - podmiot zarządzający i prowadzący serwis internetowy kbf.pl

Aktywacja usługi : udostępnienie Zamawiającemu zasobów oferowanych przez daną usługę
w ramach serwisu internetowego kbf.pl.
Z chwilą przesłania formularza osoba/ jednostka dokonująca rejestracji staje się Użytkownikiem.

Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że:

a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b. akceptuje regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać.


Usługi : poszczególne usługi Serwisu świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od decyzji Administratora.
Rodzaj i charakterystyka oferowanych usług, jak również sposób ich zamawiania dostępne są na stronie serwisu pod adresem: dodaj firmę oraz reklama - postanowienia tam zawarte stanowią integralną część regulaminu.
Dostęp do części usług , jak np. składanie Oferty Kupna lub Oferty Sprzedaży - wymaga rejestracji. Odbywa się ona poprzez wypełnienie i przesłanie do Administratora formularza rejestracyjnego.
Usługi Serwisu mogą podlegać zmianom odnośnie ich zakresu i treści. Administrator swobodnie może je dodawać bądź usuwać lub też modyfikować , bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie.
Za moment uzyskania przez Klienta prawa dostępu do usługi serwisu internetowego kbf.pl - aktywacja usługi - uznaje się datę wysłania przez Dostawcę informacji zawierającej dane do logowania drogą elektroniczną, za pomocą poczty e-mail.
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.

III. Uczestnictwo w Serwisie

 1. Każdy Klient może samodzielnie dokonać wpisu do katalogu wypełniając formularz rejestracyjny a następnie przesyłając go do Administratora.
 2. Wpis zostanie dodany do katalogu po spełnieniu określonych wymagań.
 3. O dodaniu wpisu do katalogu decyduje Administrator.
 4. Każdemu Klientowi nadawany jest przez Administratora identyfikator (numer ID ).
  Jest on niepowtarzalny i służy identyfikacji Klienta.
 5. Wypełniając formularz każdy Klient winien wprowadzić hasło dostępu do swojego wpisu służące ochronie informacji podawanych we wpisie oraz dokonywaniu aktualizacji danych.
 6. Każdy Klient zobowiązany jest chronić swój identyfikator i hasło.

IV. Zasady świadczenia usług

 1. Katalog Branżowy Firm jest internetową bazą danych w którym prezentowane są firmy, przedstawiciele wolnych zawodów i inne samodzielne podmioty gospodarcze oraz stowarzyszenia i instytucje usystematyzowane w prosty i logiczny sposób.

 2. Katalog z złożenia ma być rzetelnym przewodnikiem po firmach w Polsce.
  Dlatego też w katalogu nie będą umieszczane:

  • wpisy / strony WWW nieukończone i w trakcie budowy,
  • wpisy / strony WWW / oferty / ogłoszenia / reklamy zawierające treści niezgodne z prawem,
  • wpisy / strony WWW / ogłoszenia / reklamy zawierające treści rasistowskie, faszystowskie, treści wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób,
  • wpisy / strony WWW / ogłoszenia z ofertami nielegalnych transakcji,
  • wpisy / strony WWW / oferty / ogłoszenia o charakterze pornograficznym, erotycznym lub zawierające takie elementy,
  • wpisy / strony WWW / oferty z elementami zakłócającymi korzystanie z zasobów katalogu innym Użytkownikom.


 3. Każdy wpis, oferta, ogłoszenie umieszczana w katalogu przed uaktywnieniem podlega sprawdzeniu.
 4. Wpisy, strony WWW, oferty, ogłoszenia i reklamy, które naruszają warunki regulaminu będą usuwane bez powiadomienia i bez zwrotu kosztów.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do niepodawania przyczyny usunięcia wpisu, strony WWW, oferty, ogłoszenia lub reklamy z Katalogu. Nie gromadzimy również dowodów naruszania regulaminu nie będziemy dokumentować takich naruszeń.
 6. Reklamy będa wyświetlane przez okres wybrany podczas zamówienia
 7. W razie wątpliwości lub zauważonych nieprawidłowości prosimy o kontakt na adres: biuro@kbf.pl

V. Procedura płatności

 1. Podstawę do dokonania płatności za wybraną płatną usługę stanowi zamówienie/ faktura pro-forma.
 2. Dostawca wystawi rachunek za zamówione usługi z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty na rachunek bankowy dostawcy wskazany w zamówieniu/ fakturze pro forma, bez podpisu odbiorcy i prześle ją na wskazany w zamówieniu/fakturze pro forma adres w ciągu 7 dni, licząc od daty wpływu środków na rachunek.
 3. W ciągu 48 godzin od momentu uznania rachunku bankowego należną i wynikającą z faktury pro-forma/ zamówienia kwotą, Dostawca dokona aktywacji zamówionej usługi.
 4. Wpłaty na rachunek Dostawcy mogą być dokonywane za pomocą:

  • Przelewu bankowego
  • Karty płatniczej
  • Przekazu pocztowego

 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty, itp.
 6. Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, przed upływem okresu,
  na który została wykupiona usługa nie będzie powodować zwrotu wniesionej opłaty.
 7. Uiszczenie opłaty za usługę uniezależnia Użytkownika od zmian stawek, tj. ewentualne obniżki lub podwyżki nie będą dotyczyć Użytkownika do końca okresu, na który przez niego została opłacona usługa.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Osoba / podmiot dokonujący rejestracji wyraża zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych zawartych w formularzu do celów świadczenia wybranej usługi w serwisie kbf.pl. O ile Użytkownik nie zgłosi zastrzeżenia Dostawca ma prawo do opublikowania danych Klienta na liście referencyjnej Dostawcy.
 2. Osoba / podmiot dokonujący rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Dostawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).
 3. Osoba / podmiot dokonujący rejestracji wyraża zgodę w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na otrzymywanie pocztą elektronicznš informacji handlowych od Dostawcy.
 4. Osoba / podmiot dokonujący rejestracji oświadcza, iż wpis/ strona WWW/ oferta/ ogłoszenie lub reklama nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Dostawcy.
 5. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, wraz z możliwością ich bieżącej aktualizacji,zmiany bądź usunięcia.

VII. Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Klienta poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi. W ten sam sposób reklamuje się usługi świadczone na Serwisie.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających
  z nieznajomości Regulaminu.
 3. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną wpisu Klienta,
  w celu określenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną wpisu, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego wpisu lub Serwisu.

VIII. Inne postanowienia organizacyjne

 1. Wszelkie zmiany we wpisach wprowadzone przez Klientów katalogu będą publikowane
  w ciągu kilku dni roboczych od daty ich zgłoszenia tj. przesłania stosownej informacji do Administratora.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo modyfikacji, zmiany, wstrzymania publikacji bądź usunięcia wszelkich treści wprowadzonych do Katalogu bez podania przyczyny.
 3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczenie przez Klientów danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych.
 4. Administrator jako zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych
  w systemach komputerowych, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

IX. Informacje prawne

 1. ALFAART LTD jest dostawcą usług internetowych, umożliwiających dostęp do informacji podanych przez osoby trzecie i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za te informacje.
 2. Wykonanie oraz konfiguracja wszystkich wpisów w Katalogu Branżowym Firm następuje według wskazań Klienta i na podstawie udostępnionych przez niego informacji oraz materiałów.
 3. Za prawdziwość i zgodność z prawem informacji zamieszczanych we wpisach, włącznie
  z informacjami za pośrednictwem łącza ( linku ), odpowiedzialność ponoszą wyłącznie Klienci .
 4. ALFAART LTD nie posiada wiedzy ani na temat niezgodnych z prawem działań Klientów ani też na temat naruszenia przez Klientów prawdziwości i zgodności z prawem informacji zamieszczonych we wpisach z informacjami dostępnymi przy pomocy linku.

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania, dotyczące działania serwisu internetowego kbf.pl, prosimy kierować na adres: biuro@kbf.pl lub też zgłaszać listownie na adres:

  AlfaArt Ltd
  63/66 Hatton Garden
  Fifth Floor, Suite 23
  London
  United Kingdom EC1N8LE
  Company Number 14000906

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania. Nowy regulamin Serwisu Internetowego www.kbf.pl obowiązuje od momentu opublikowania.
 
 
Mapa serwisu | O katalogu | Regulamin | Jak to działa? | Kontakt  | Polityka Prywatności 
 
designed by: wmotylewski